Ga naar de inhoud

Versie: 1 mei 2018

Dit is de privacyverklaring van BMX Vereniging FCC de Boscrossers gevestigd te Het Zevenhuizen 58, Heiloo, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40635649, hierna te noemen: de Vereniging. Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: privacy@boscrossers.nl.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

DoelWelke persoonsgegevensGrondslagBewaartermijnOntvangers
Onderzoeken of u lid kan worden en het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Geboortedatum
• Telefoonnummer
• E-mail adres
Uitvoering van de overeenkomstIndien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden.• Eigen administratie
• KNWU
Administratie• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Telefoonnummer
• E-mail adres
• Bankgegevens
• Betaalgegevens
Uitvoering van de overeenkomstGedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.• Boekhouder
• Accountant
• Belastingdienst
• ClubCollect
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief, mededelingen, en vragen• Voornaam
• Achternaam
• E-mailadres
Uitvoering van de overeenkomstZolang als men aangemeld is.n.v.t.
Het (via ons) doorsturen van voor onze leden relevante informatie van de KNWU of andere BMX verenigingen• Voornaam
• Achternaam
• E-mailadres
Uitvoering van de overeenkomstZolang als men aangemeld is.n.v.t.
Informatievoorziening en promotie ten behoeve van de vereniging / verenigingsevenementen (zoals website, posters, flyers)• Foto’s en video’s
• Voornaam
• Achternaam
Toestemming2 jaarPubliek
Het uitvoeren van de verenigingsactiviteiten (zoals trainingen en wedstrijden).• Voornaam
• Achternaam
• Geboortedatum
• Resultaten
Uitvoering van de overeenkomstHet lopende seizoenTraining- en wedstrijdschema’s en wedstrijdresultaten zijn publiek toegankelijk. Trainingsresultaten worden alleen intern gedeeld.

Toegang tot de persoonsgegevens
De persoonsgegevens van de leden worden beheerd door het bestuurslid ledenadministratie. Deze heeft als enige direct toegang tot de gegevens. Medewerkers, zoals trainers, hebben (indirect, op basis van lijsten) toegang tot de namen en leeftijden van leden in zoverre dat in overeenstemming is met het uitoefenen van de betreffende taak (bijvoorbeeld het opstellen van schema’s voor trainingen en clubwedstrijden).

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Gebruik foto’s en video’s (website, promotiemateriaal)
Toestemming voor het gebruik van foto’s voor publicatie/promotie is geregeld
A) door middel van de toestemmingsverklaring
B) door middel van het aanmeldingsformulier (voor nieuwe leden), de toestemmingsverklaring is hierinin opgenomen.
De toestemmingsverklaring kan op elk gewenst moment gewijzigd worden door het betreffende lid.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en
onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke: Katja Duinhoven (Bestuurslid Ledenadministatie)
E-mail: privacy@boscrossers.nl of ledenadministratie@boscrossers.nl

Als het de inhoud van de website of facebook betreft (bijvoorbeeld foto’s of wedstrijdverslagen)kunt u ook contact opnemen via webmaster@boscrossers.nl.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kan deze worden ingediend via bovengenoemde contactgegevens, hierop zullen wij zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen één week een reactie geven. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.